Kompetansemål

I LÆREPLAN FOR FAGET VISUELL KULTUR OG SAMFUNN – VALFRITT PROGRAMFAG

Kan disse kompetansemålene være aktuelle i forhold til tema Digital Nettkunst:

Selve formålet med faget er at eleven skal få: 
Kunnskap om kva rolle kunst, design og arkitektur spelar i ulike kulturar, epokar og samfunn, er avgjerande for å forstå si eiga tid og ulike ytringar. Global distribusjon av bilete gjennom TV og Internett har auka behovet for kunnskap om eigen og andres visuelle kultur. Visuell kultur er ein sentral del av den kulturelle kompetansen.

Visuell kultur og samfunn skal stimulere til kulturforståing og evne til analyse og kritisk tenking om kunst, design, arkitektur og omgjevnader. Programfaget skal leggje grunnlag for forståing av samspelet mellom samfunnskreftene og den menneskelege faktoren i visuell kommunikasjon. Programfaget skal vidare medverke til å utvikle kunnskap om kultur, estetisk vurderingsevne og medvit om den rolla formkultur har i ulike samfunn. Dette kan medverke til personleg utvikling og auke gleda i møte med kunst, design og arkitektur.

Opplæringa i programfaget skal ta utgangspunkt i konkrete døme på kunst, design og arkitektur, og setje dette inn i ein kulturell og samfunnsmessig samanheng. Visuell kultur i lokalmiljøet kan medverke til å gjere innhaldet i programfaget levande. Samtidsarenaer for kunstoppleving og bevaring, utvikling og formidling av kultur kan vere ei viktig kjelde til innsikt i kunst- og formuttrykk i fortid og notid.

 

Hovudområde


Kunst og samfunn
Hovudområdet kunst og samfunn handlar om kunst i eit samfunnsmessig perspektiv,  nasjonalt og internasjonalt. Det handlar òg om samanhengen mellom sentrale verk i kunsthistorie og religion, estetikk, rådande idear og politikk. Samtidskunst blir utdjupa i lys av historia og notida. Kunst- og kulturkritikk står òg sentralt i hovudområdet, og fagterminologi og tolking av ulike kunstuttrykk er vesentleg.

Kompetansemål

Visuell kultur og samfunn

Kunst og samfunn
Mål for opplæringa er at eleven skal kunne
1        analysere og samanlikne nokre sentrale verk frå kunsthistoria og samtida, nasjonalt og internasjonalt
2        gjere greie for samanhengen mellom kunst, politikk og idéhistorie i ulike epokar
3        vurdere utstillingar og nettbaserte kunstpresentasjonar
4        bruke fagterminologi i tolking, vurdering og formidling av kunst
5        vurdere bruk av bilete, grafikk, foto, film og moderne visuelle medium i eit samfunnsperspektiv
6        gjere greie for reglar for opphavsrett
7        gje døme på rolla og vilkåra til kunstnarar i ulike tider og samfunn


NB! Ikke glem de grunnleggende ferdighetene. Dette er også mål som kan brukes i arbeid med tema digital nettkunst.